วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การเข้าคณะอักษรศาสตร์ ศิลปากร

 
การเข้าคณะอักษรศาสตร์ ศิลปากร 1. คะแนน โอเน็ต 3 รายวิชา  ได้แก่ 
          ภาษาไทย (01)
      2. คะแนน เอเน็ต หรือ วิชาเฉพาะ  1 รายวิชา (ค่าน้ำหนักในการคิดคะแนน 35)  โดยเลือกสอบจากรายวิชาต่อไปนี้  คือ ภาษาไทย 2 (11) สังคมศึกษา 2 (12) ภาษาอังกฤษ 2 (13) ภาษาฝรั่งเศส (31) ภาษาเยอรมัน (32) ภาษาบาลี (33) ภาษาอาหรับ (34) ภาษาจีน (35) ภาษาญี่ปุ่น (36)  
      3. เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA)  3  กลุ่มสาระ  ได้แก่         1.กลุ่มสาระภาษาไทย (ค่าน้ำหนักในการคิดคะแนน 5)        2.กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ค่าน้ำหนักในการคิดคะแนน 5)
        3.กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ค่าน้ำหนักในการคิดคะแนน10)


      4. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (เกรดเฉลี่ยสะสม 6 เทอม ตั้งแต่ ม.4 – ม.6) (ค่าน้ำหนักในการคิดคะแนน 10)

      โดยคะแนนทั้ง 4 กลุ่ม นี้รวมกันเป็น 100% นะจ๊ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น